Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

berewere
6816 27a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawildhorses wildhorses
berewere
5130 fde1
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viavivre1 vivre1
berewere
8927 ebb3
Reposted fromcalifornia-love california-love
berewere
8994 53a2
Reposted fromcalifornia-love california-love
7054 0227
Reposted fromfreakish freakish
berewere
Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
berewere
berewere
berewere
Reposted fromsilence89 silence89
5876 f657
Reposted fromchantgirl chantgirl
6406 6570 500
6015 12fc 500
Reposted fromMarvelousMind MarvelousMind
berewere
Ludzie mają w zwyczaju z całego serca wierzyć w fikcję, żeby móc ignorować prawdę, której nie potrafią zaakceptować.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee
berewere
6471 9aec 500
Reposted fromtiredeveryday tiredeveryday
berewere
6519 dcfa 500
Reposted fromtiredeveryday tiredeveryday
berewere
6524 51ac 500
Reposted fromtiredeveryday tiredeveryday
berewere
5248 2da9
Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender

April 16 2017

berewere
8330 7682
Reposted fromparkaboy parkaboy viaowls owls
8835 551a 500
Reposted frombreakable-mirrors breakable-mirrors
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl