Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

8834 e41b 500
Reposted frombreakable-mirrors breakable-mirrors
berewere
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes via3u3a 3u3a
8129 017e 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakita kita
8613 0665 500
Reposted fromerial erial viacomiendolirica comiendolirica
berewere
Reposted frombluuu bluuu viagabrielle gabrielle
4419 f0b9

Me escaping responsibilities.

Reposted fromwit wit viaLog1ty1337 Log1ty1337
4257 3905 500

dennybitte:

shrouded

by Denny Bitte

Reposted fromstrumienpola strumienpola viawhoville whoville
berewere
2316 0f0a
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viakita kita
berewere
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się,
bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.


— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej.
8480 7e54 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann
7717 d8c2
Reposted fromdragontealth dragontealth viawhoville whoville
berewere

My dream home

Reposted frompunisher punisher viawhoville whoville
berewere
2449 319a
berewere
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaAmere Amere
berewere
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viaAmere Amere
berewere
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today via48hrs 48hrs
0191 c230
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon
1925 5218 500

syflove:

pretty

Reposted fromfreakish freakish viafashionette fashionette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl