Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

berewere
8436 8278
Reposted frombirke birke
berewere
8437 14f1
Reposted frombirke birke
berewere
Oczywiście my, ludzie, jesteśmy tacy sami jak nasiona - (...). - Jeśli mamy słońce, deszcz...  i miłość, niczego więcej nam nie potrzeba."
— Lucinda Riley
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
berewere
8449 a1ea
Reposted from2017 2017
berewere
8476 7c4d 500
Reposted frombirke birke
berewere
8526 2364 500
Reposted frombirke birke
berewere
Magiczny imbryczek
Reposted fromtutus tutus
berewere
8571 2a47
Reposted frombirke birke
berewere
8579 b5c9 500
Reposted frombirke birke
berewere
8637 fc0b
                   pack yourself a toothbrush dear
Reposted fromipo ipo
berewere
8765 3c51 500
Reposted fromDalmatians Dalmatians

February 18 2018

9829 2122 500
Reposted fromkimik kimik viamrrru mrrru
berewere
4123 92a5
berewere
Reposted frommefir mefir viamrrru mrrru
berewere
5796 e2a3 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
berewere
5884 f48f 500
Reposted fromexistential existential
berewere
5949 bf11
Reposted fromniewychowana niewychowana
berewere
Ten człowiek, który we mnie mieszka, 
jest obrażony i blady. Tego człowieka 
trzeba prowadzić za rękę i przepraszać. 
Kiedy się głośno skarży, zaklejam mu 
usta czarną taśmą i przywiązuję 
w okolicach tyłu głowy. Ten człowiek 
wtedy płacze. (Proszę go: nie płacz.) 
Tego człowieka nie interesują moje 
prośby. Ten człowiek z płaczu 
przechodzi w złość i się wyrywa. 
Kiedy się wyrwie, rozrasta się. 
Staje się większy ode mnie, zakleja mi 
usta czarną taśmą i przywiązuje 
w okolicach tyłu głowy. Wtedy ja 
mieszkam w tym człowieku.  
— Sławomir Elsner, “Ten człowiek”
Reposted fromavooid avooid
berewere
Choćby człowiek się bardzo starał, używał pochlebstw, siły, błagał, kopał czy prosił... świni i tak nic nie ruszy. 
— Fannie Flagg
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
berewere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl